Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden open inschrijving en incompany trainingen

In deze algemene voorwaarden van corine.de.ruiter, het consultancy-bedrijf van prof.dr. Corine de Ruiter, ligt eenduidig vast onder welke voorwaarden prof.dr. Corine de Ruiter overeenkomsten sluit met deelnemers aan opleidingen, modules en trainingen.

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen prof.dr. Corine de Ruiter en een opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een opdrachtgever kan zowel een natuurlijke als een juridische rechtspersoon zijn.

Prof.dr. Corine de Ruiter verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle cursussen, modules, en trainingen in het open aanbod van corine.de.ruiter waarvoor men zich individueel kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de opdrachtgever én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de opdrachtgever.

De door prof.dr. Corine de Ruiter opgeslagen versie van een e-mail geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever. Een door prof.dr. de Ruiter elektronisch verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de opdrachtgever op de dag van verzending, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de opdrachtgever, komt dit voor risico van de opdrachtgever.

Offertes

De in een offerte of aanbieding vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief btw, reis- en verblijfkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor cursussen, modules en trainingen met open inschrijving

De opdrachtgever schrijft zich in voor een cursus, module of training door het volledig invullen en indienen van een inschrijfformulier via de website en verklaart daarmee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt prof. de Ruiter een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de opdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats onder de ontbindende voorwaarde van doorgang van de cursus/module/training,  beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen. Circa 7 dagen voor aanvang van cursus, module of training ontvangt de opdrachtgever een e-mail met nadere info. Wanneer een cursus, module of training niet plaats kan vinden, ontvangt de opdrachtgever circa twee weken voor aanvang van de cursus, module of training een e-mail.

De factuur wordt naar het e-mailadres van de opdrachtgever gestuurd dat bij de online inschrijving is aangegeven.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Indien de werkgever van de opdrachtgever de kosten van de cursus, module of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de opdrachtgever niet van de  verantwoordelijkheid voor tijdige betaling.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

Alle offertes van prof. de Ruiter zijn zes weken geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld. Na afloop van de termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Prof. de Ruiter kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Door de offerte of aanbieding te tekenen gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Door Prof. de Ruiter

Prof. de Ruiter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– er naar het oordeel van prof. de Ruiter onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus, module of training;
– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst;
– Prof. de Ruiter ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de  verplichtingen niet zal nakomen;
– door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van prof. de Ruiter kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voor zover de opdrachtgever voorafgaand aan de cursus, module of training of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens prof. de Ruiter niet is nagekomen, is zij gerechtigd de opdrachtgever toegang te weigeren.  Wordt toegang geweigerd, dan is de opdrachtgever desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

Door de opdrachtgever

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod bij online inschrijving via de website:
Gedurende 14 kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Hierbij geldt de datum van de poststempel van een door prof. de Ruiter op het adres in Maastricht ontvangen brief, dan wel de  datum van ontvangst van de e-mail van de opdrachtgever.

Annulering

Voor cursussen, modules en trainingen met open inschrijving

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel van een door prof. de Ruiter ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de opdrachtgever. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus, module of training is de opdrachtgever aan prof. de Ruiter € 55,00 administratiekosten verschuldigd.

Bij annulering binnen twee tot zes weken voor aanvang van de cursus, module of training brengen wij 50% van de kosten in rekening.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus, module of training of tijdens de cursus, module of training is de opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd. Indien de opdrachtgever annuleert kan deze in overleg met prof. de Ruiter een vervanger voordragen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van prof. de Ruiter. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van bij de betreffende training/module informatie.

Voor maatwerk en incompany

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel van een door prof. de Ruiter van opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de opdrachtgever. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen vier weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal prof. de Ruiter zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal prof. de Ruiter zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor prof de Ruiter. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de opdrachtgever.

Betaling en incassokosten

Onmiddellijk na de online inschrijving ontvangt de opdrachtgever per e-mail een factuur. De inschrijving is pas definitief als de factuur voldaan is op de op de factuur vermelde bankrekening. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 of 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Bij niet tijdige betaling zal de invordering in handen gesteld worden van een incasso-bureau. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor de opdrachtgever.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door prof.dr. Corine de Ruiter uitgegeven Power Point dia’s en overige studiematerialen berust bij haar, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven of deze materialen openbaar toegankelijk zijn. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van prof. de Ruiter zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Beperking aansprakelijkheid

Prof. de Ruiter is nimmer aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van prof. de Ruiter of door haar ingeschakelde derden. Prof. de Ruiter is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat prof. de Ruiter nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is Prof. de Ruiter nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door prof. de Ruiter in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Hardheidsclausule

Bij annulering van een cursus, module of training kan prof. de Ruiter besluiten om het nog verschuldigde cursusgeld te verminderen, of kwijt te schelden. Dit kan alleen op grond van zwaarwegende redenen die uitsluitend de deelnemer betreffen. Anderen dan de deelnemer kunnen aan een dergelijke vermindering of kwijtschelding geen enkel recht ontlenen.

Terugbetaling

Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan, moeten binnen 14 dagen na annulering plaatsvinden.

Klachten

Op alle met prof. dr. Corine de Ruiter gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in de toepassing van deze algemene voorwaarden in een specifieke situatie, kan deze hierover schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij de secretaris van de onafhankelijke Klachtencommissie corine.de.ruiter:

Mr. C. Gommers (secretaris), Liesbosstraat 45, 4813 BC Breda. e-mail: info@kochadvocaten.nl.

Ook wanneer er klachten zijn over de inhoud van de aangeboden training, module of workshop kunt u zich wenden tot de secretaris van de Klachtencommissie. 

De Klachtenregeling vindt u hier: Klachtenregeling per 1 juni 2024

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2024 voor alle overeenkomsten die na die datum gesloten zijn. De algemene voorwaarden worden permanent gepubliceerd op de website www.conflictscheiding.eu.